CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere temporar vacantă, în baza HG 1336/2022

 

 • 1 post: Manager proiect, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului SECON „Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises”, finanțat din cadrul Programului Interreg Europe

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, pe perioadă determinată, până la data de 28 februarie 2027 inclusiv.

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în sociologie, științe europene;
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • Cunoașterea unei limbi sau a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale ale UE: (citit, scris, vorbit): limba engleză – nivel mediu;
 • cunoștințe nivel de utilizator a pachetului MS Office;

Prezintă avantaj:

 • experiență într-un post similar;
 • experiență în ceea ce privește programele de finanțare ale Uniunii Europene;
 • participarea la cursuri de formare specifice domeniului de activitate.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Competențe și abilități:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului.

 

Atribuții:

 • va îndruma activitățile proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • asigură managementul proiectului, coordonează activitatea echipelor de implementare pentru atingerea rezultatelor planificate;
 • răspunde pentru elaborarea rapoartelor de activitate;
 • răspunde pentru implementarea planului de activitate al proiectului, urmărirea termenelor și a bunei execuții a activităților și a calității rezultatelor obținute;
 • răspunde pentru inițierea plăților ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului;
 • asigură rezolvarea problemelor ivite în realizarea proiectului;
 • răspunde de rezolvarea prompta a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • ține legătura permanent cu liderul de proiect și cu partenerii proiectului.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 

 • proba scrisă va avea loc la data26 mai 2023, ora 10.00
 • proba de interviu va avea loc la data de31 mai 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 19 mai 2023 (inclusiv) – în perioada 15.05.2023 – 19.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 • Bibliografia poate fi descărcat aici:
 • Rezultatul selecției dosarelor:
  Proiect SECON
 • Rezultatul probei scrise:
 • Rezultatul contestației:
  Proiect SECON
 • Rezultatul interviului:
  Proiect SECON
 • Rezultatul final:
  Proiect SECON
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 15.05.2023–19.05.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 22.05.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 22.05.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 23.05.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 24.05.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 26.05.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 26.05.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 29.05.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 30.05.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 31.05.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 31.05 sau 06.06.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 06.06 sau 07.06.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului 07.06 sau 08.06.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 08.06. sau 09.06.2023

 

 

 

Borboly Csaba

Președinte