CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție, în baza OUG 80/2022

 

 • 1 post: Responsabil comunicare în cadrul proiectului FRiDGE Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth

 

Cerințe privind experiența profesională

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor

Competențe și abilități:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;

Responsabilități

 • coordonarea activităților de specialitate propuse prin proiect, aferente diseminării acestora
 • pregătirea și organizarea evenimentelor organizate în cadrul proiectului, inclusiv pregătirea materialelor de promovare a proiectului pentru a asigura transparența activităților
 • realizarea de marketing online: administarea paginilor de Facebook, Instagram etc.
 • verificarea utilizării corecte a elementelor vizuale ale proiectului în conformitate cu regulile de identitate vizuală ale programului

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc la data23 noiembrie 2022, ora 12.00
 • proba de interviu va avea loc la data de29 noiembrie 2022, ora 10.00

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 11 noiembrie 2022 (inclusiv) – în perioada 07.11.2022 – 11.11.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák Székely-Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro.

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 07.11.2022–11.11.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs 14.11.2022
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 14.11.2022
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 15.11.2022
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 16.11.2022
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 23.11.2022
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 24.11.2022
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 25.11.2022
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 28.11.2022
10 A doua probă a concursului – interviu 29.11.2022
11 Afişarea rezultatelor la interviu 29.11.2022
12 Contestarea rezultatelor interviului 05.12.2022
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 06.12.2022

 

Borboly Csaba

Președinte