ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita, în calitate de organizație-gazdă, organizează concurs pentru ocuparea 5 posturi în cadrul Programului de Internship din care 1 post pentru un absolvent cu studii inginerești cu specializarea inginerie civilă sau căi ferate drumuri și poduri

 

Ce ne propunem?

 • dezvoltarea abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship;
 • dobândirea de experienţă profesională, abilităţi practice şi competenţe;
 • facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii;
 • posibilitate pentru a construi o carieră la Consiliul Județean Harghita;
 • cunoaşterea de către interni a specificului activităţii CJHR în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acestuia.

Cui ne adresăm?

 • Programul de Internship este dedicat absolvenților cu studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate cerute pentru fiecare specializare.

 

Ce trebuie să ştii, înainte de a aplica:

 • Programul de Internship se desfășoară pe o perioadă de 4 luni consecutive iar durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi, şi se stabileşte prin contractul de internship;
 • Pe durata desfăşurării programului, internii vor primi indemnizaţia pentru internship, în valoare de 2724 lei brut şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată;
 • Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă și vechime în specialitatea studiilor.

 

Candidaţii la Programul de Internship al CJHR trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • rezidenţa ori domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • nu au vechime și nu sunt activi pe piața muncii;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești;
 • cunosc la nivel mediu [Bl/ B2) cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, conform standardelor europene de evaluare a competenţelor lingvistice;
 • utilizează, cel puţin la nivel mediu, soft-urile de procesare text, calcul tabelar şi prezentări, precum şi instrumentele de navigare pe Internet;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

Dosarul de internship va conţine în mod obligatoriu (actele se depun în limba română):

 • a) cererea de înscriere de mână la programul de internship/concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul de internship pentru care candidează;
 • e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • f) curriculum vitae;
 • g) o scrisoare de intenție prin care candidatul să motiveze de ce vrea să participe la programul de internship și să exemplifice în ce mod va contribui la parcursul său profesional după finalizarea programului.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc în data de 19 august 2022, ora 12.00;
 • proba de interviu va avea loc în data de 25 august 2022, ora 10.00;

 

Dosarul de înscriere la programul de internship se depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5) Direcția resurse umane și comunicare; camera 126, până la data de 10.08.2022, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita  http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

 

Borboly Csaba

președinte