ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un concurs pentru ocuparea următorului post vacant în cadrul instituţiei:

 

Îngrijitor M-G în cadrul Compartimentului economic-administrativ – post vacant, pentru perioadă nedeterminată, normă întreagă

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

Condiţii generale de participare:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul in România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercitiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii speciale de participare:

-studii generale sau medii;

-abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul din instituție

-abilități de muncă în echipă;

-abilități de întreținere a spațiilor exterioare și interioare;

-spirit organizatoric;

-disponibilitate la program flexibil;

-vechimea în muncă/specialitate- nu necesită vechime

-cunoaşterea limbii române și maghiare

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.
  e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de:

28. iunie 2021, ora 10,00 – proba scrisă

30. iunie 2021, ora 10,00 – proba interviu

Înscrierile se fac până la data de 17. iunie 2021, ora 16. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, între orele 8-16, la telefon: 0266-214440.

Bibliografie

 1. HOTĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 2. CAPITOLUL IV, art.22, 23 privind Obligatiile lucratorilor din Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea si sănătatea în muncă
 3. CAPITOLUL VI, Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică, din Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației
 4. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

 

Bartalis Izabella

Manager