CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, bd. Timişoarei nr. 4, jud. Harghita,

organizează concurs pentru ocuparea postului unic contractual  vacant,

în baza HG nr. 1336/2022:

 1. Numărul şi  denumirea posturilor:

La Compartimentul economic, administrativ și tehnic

 • 1 post unic : Administrator M, treaptă profesională I

 

Condiţii de participare:

 • studii medii;
 • minim 5 ani vechime în muncă;
 • permis de conducere: categoria B;
 • cunoștiințe de utilizare a calculatorului.

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Concursul va avea loc la sediul Centrului Cultural Județean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă: 18 septembrie 2023, ora 10:00
 • interviul:  22 septembrie  2023 ora 10:00

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs însoțite de documentele originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (25.08.2023) pentru ocuparea unui post vacant, în perioada  28.08.2023-08.09.2023, la sediul Centrului Cultural Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Bd. Timișoarei, nr. 4), între orele 8,00-16,00.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Centrului Cultural Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: www.ccenter.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei și la numerele de telefon 0266-372044 sau 0266-315891.

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 28.08.2023–08.09.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 11.09.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.09.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 13.09.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 14.09.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 18.09.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 19.09.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 20.09.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 21.09.2023
10 A doua probă a concursului – interviu 22.09.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 22.09.2023
12 Contestarea rezultatelor interviului 25.09.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 26.09.2023

 

 • Actele necesare se pot descărca de aici:
  Acte necesare
 • Bibliografia se poate descărca aici:
  Bibliografie Administrator
 • Rezultatul selecției dosarelor:
  Rezultat
 • Rezultatele probei scrise:
  Rezultat
 • Rezultatele probei de interviu:
  Rezultat
 • Rezultatele finale:
  Rezultat

 

Ferencz Angéla

Manager