Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita,

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere,

în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita,

după cum urmează:

 

 

 1. Director tehnic, cu norma întreagă (de 8 ore/zi)
 •  23.05.2022, ora 12.00 proba scrisă
 •  27.05.2022, ora 10.00 proba interviu

 

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 1 an
 • permis de conducere categoria B
 • cunoștințe de limbă engleză

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 29.04.2022 – 12.05.2022 (inclusiv), până la ora 16:45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin e-mail: garbekinga@judetulharghita.ro.

 

Anexa Bibliografie

Borboly Csaba

   Preşedinte