Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita

organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractual vacante,

 în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 1. Director tehnic, (funcția de conducere) cu norma întreagă (de 8 ore/zi), studii superioare (S).
 • 15. 02.2022, ora 10.00 proba scrisă
 •  21.02.2022, ora 10.00 proba interviu

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale, economie, turism, științe ale naturii
 • vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 1 an
 • permis de conducere categoria B
 • cunoașterea limbilor străine engleză sau germană
 1. Contabil șef, (funcția de conducere) cu timp parțial (de 2 ore/zi) studii superioare (S).
 • 15.02.2022, ora 13.00 proba scrisă
 • 21.02.2022, ora 11.00 proba interviu

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
 • reprezintă avantaj cunoașterea programului de contabilitate SAGA
 • vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 20.01.2022 – 03.02.2022 (inclusiv), până la ora 16:45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro.

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 20.01.2022–03.02.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs 04.02-07.02.2022
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 04.02.-07.02.2022
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 08.02.2022
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 09.02.2022
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 15.02.2022
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 16.02.2022
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 17.02.2022
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 18.02.2022
10 A doua probă a concursului – interviu 21.02.2022
11 Afişarea rezultatelor la interviu 22.02.2022
12 Contestarea rezultatelor interviului 23.02.2022
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 24.02.2022

Borboly Csaba

   Preşedinte