Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomad-Balvanyos

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant,

în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 

 1. Director tehnic, (funcție de conducere) cu norma întreagă (de 8 ore/zi), studii superioare (S).
 • 28.03.2022, ora 12.00 proba scrisă
 • 01.04.2022, ora 11.00 proba interviu

Condiţii de participare:

 • studii superioare de scurtă durată absolvită cu diplomă de absolvire / studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe sociale, științe geografice, științe economice, turism;
 • cunoștințe de limbă engleză dovedită prin certificat de cunoștință lingvistică sau echivalentă;
 • cunoștințe de finanțe-contabilitate dovedită prin certificat de absolvire sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor minim de 3 ani;
 • permis de conducere categoria B;
 • constituie avantaj cunoștințe de management

 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 04.03.2022 – 17.03.2022 (inclusiv), până la ora 16:45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituției,respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro.

Programul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant:

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 04.03.2022–17.03.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs 21.03.2022
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 22.03.2022
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 23.03.2022
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 25.03.2022
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 28.03.2022
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 29.03.2022
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 30.03.2022
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 31.03.2022
10 A doua probă a concursului – interviu 01.04.2022
11 Afişarea rezultatelor la interviu 04.04.2022
12 Contestarea rezultatelor interviului 05.04.2022
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 07.04.2022

 

Borboly Csaba

Preşedinte