ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2021

– Sesiunea II. –

Vor fi finanțate lucrări care sunt de extremă urgență și care nu se pot continua fără o intervenție specifică.

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative

 

 1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea nr. 251/2020 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:

 • Strategia culturală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 – V. Sistemul țintă – Programe strategice pct. 2.3 Renovarea imobilelor bisericești în folosul comunității
 • Strategia de protecția monumentelor istorice din județul Harghita pentru perioada 2013-2023 – III. “Dezvoltare integrată: consiliul strategic intersectorial”, IV. “Creșterea atractivității: construire de destinații”.
 1. Se acordă finanţare nerambursabilă:

În cadrul acestui program în anul 2021 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

Vor fi finanțate numai lucrări care pot fi realizate în condiții de iarnă și care trebuie executate cu extremă urgență. 

 1. Condiții de participare:

 –  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru acele parohii care au depus în sesiunea anterioară documentații incomplete și care nu au completat în 30 zile documentația, sau au depus și completat cererea de finanțare cu documente neconforme.  O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor,  conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 2001, republicată.

– Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru acele parohii care au primit sprijin financiar din prima sesiune a concursului de proiecte și nu au justificat sumele primite până la data depunerii  noilor cereri de finanțare.

– În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreținere și funcționare, unitățile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcționare (unități de cult fără venit sau cu venit mic).

– Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% în cazul finanțării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanțării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate.

Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus lângă cererea de finanțare.

– Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

– Documentele justificative trebuie depuse în cel mult 180 zile de la primirea sprijinului financiar. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de 180 zile de la primirea acestora.

– În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

 1. Durata programului: anul 2021
 2. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate, în format electronic (format scanat pdf.) la adresele de e-mail info@hargitamegye.ro  sau info@judetulharghita.ro și ferencztunde@hargitamegye.ro.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 25 octombrie 2021, ora 12,00.

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 206 sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte. Persoana de contact: Ferencz Tünde, 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro

Borboly Csaba

Președinte


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2021

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative

 

 1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea nr. 251/2020 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:

 • Strategia de protecția monumentelor istorice din județul Harghita pentru perioada 2013-2023 – III. “Dezvoltare integrată: consiliul strategic intersectorial”, IV. “Creșterea atractivității: construire de destinații”.
 1. Se acordă finanţare nerambursabilă:

În cadrul acestui program în anul 2021 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
 1. Condiții de participare:

 –  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat sprijinul acordat pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume).

– În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreținere și funcționare, unitățile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcționare (unități de cult fără venit sau cu venit mic).

– Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% în cazul finanțării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanțării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate.

Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus lângă cererea de finanțare.

– Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

– Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie 2021. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv 15 decembrie 2021.

– În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

 1. Durata programului: anul 2021
 2. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate, în format electronic (format scanat pdf.) la adresele de e-mail info@hargitamegye.ro  sau info@judetulharghita.ro și ferencztunde@hargitamegye.ro.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 4 mai 2021, ora 12,00.

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 206 sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte. Persoana de contact: Ferencz Tünde, 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro

Borboly Csaba

Președinte