Decontarea sprijinului financiar

Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat și pentru contribuția proprie trebuie să cuprindă următoarele:

 1. dosar;
 2. adresă de înaintare (vezi anexa);
 3. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale), (vezi anexa);
 4. raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Consiliul Județean Harghita (vezi anexa);
 5. copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la Consiliul Judeţean Harghita sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare;
 6. proces verbal de adjudecare (inclusiv ofertele pe baza cărora s-a încheiat), (vezi anexa);
 7. facturile fiscale însoţite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă sau extrase privind viramente bancare, după caz;
 8. proces verbal de recepție (vezi anexa);
 9. fotografii (semnate, datate), care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.
 10. În cazul sprijinirii cheltuielilor de deplasare (pe raza județului Harghita): ordin de deplasare, bonuri fiscale pentru combustibil (cu codul fiscal imprimat pe bon, al unității de cult respective). Se decontează maxim 7,5 l combustibil/100 km.
 11. În cazul documentelor vechi, prețioase, codexuri, cărți, aflate în proprietatea cultelor religioase, pentru care s-a solicitat sprijin financiar pentru conservarea acestora, aceste servicii de conservare-restaurare vor fi efectuate de o entitate specializată în restaurare-conservare în acest domeniu.

 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege,

pe anul 2022

– Sesiunea a II-a –

Vor fi finanțate lucrări care sunt de extremă urgență și care nu se pot continua fără o intervenție specifică.

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative

 

 1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
 2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea nr. 251/2020 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:

 • Strategia de protecția monumentelor istorice din județul Harghita pentru perioada 2013-2023 – III. “Dezvoltare integrată: consiliul strategic intersectorial”, IV. “Creșterea atractivității: construire de destinații”.
 1. Se acordă finanţare nerambursabilă:

În cadrul acestui program în anul 2022 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

Vor fi finanțate numai lucrări care pot fi realizate în condiții de iarnă și care trebuie executate cu extremă urgență.

 1. Condiții de participare:

–  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru acele parohii care au depus în sesiunea anterioară documentații incomplete sau au depus și completat cererea de finanțare cu documente neconforme.  O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor,  conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 2001, republicată.

– Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru acele parohii care au primit sprijin financiar din prima sesiune a concursului de proiecte și nu au justificat sumele primite până la data depunerii noilor cereri de finanțare.

– În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreținere și funcționare, unitățile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcționare (unități de cult fără venit sau cu venit mic).

– Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

Cultele religioase au obligația să participe cu o contribuție proprie minimă de 10% în cazul finanțării/sumei alocate mai mici de 100.000 lei, respectiv de 20% în cazul finanțării/sumei alocate mai mari sau egale cu 100.000 lei.

Contribuția proprie minimă se calculează la valoarea finanțării/sumei alocate.

Contribuția proprie minimă trebuie să fie asigurată și justificată din devizul depus lângă cererea de finanțare.

– Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

– Documentele justificative trebuie depuse în cel mult 180 zile de la primirea sprijinului financiar. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de 180 zile de la primirea sprijinului alocat.

– În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțareÎn acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

 1. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate, în format electronic (format scanat pdf) la adresele de e-mail info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și zondaerika@hargitamegye.ro.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 3 noiembrie 2022, ora 12,00.

7. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte.

 


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul

Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege,

pe anul 2022

 

Ghidul solicitantului

Cerere de finanţare

Declaraţia solicitantului 1

Declaraţia solicitantului 2

Documente justificative