ANUNȚ

 CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL

SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

 

Consiliul de administrație al Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016, privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 366/2023, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de:

MANAGER DE SPITAL  (persoană fizică) AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, municipiul Miercurea Ciuc, str. Dénes László nr. 2, jud. Harghita, în Biblioteca spitalului.
Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

  • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie care va avea loc în data 13 iunie 2023
  • Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în sala Bibliotecii Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în data de 26 iunie 2023, ora: 11.00

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a)  cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenți cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;
c) trebuie să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidații nu pot fi membrii al Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Candidații trebuie să fie absolvenți al cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) (din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada de la data publicării anunțului până 12 iunie 2023, ora 10.00, în zilele lucrătoare, luni-vineri, la registratura Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, printr-o adresa/scrisoarea de intenție destinată spitalului, în atenția președintelui Comisiei de concurs. Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la secretariatul/registratura spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele : ”Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.”

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la 1 alin. (1) lit. c) (din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, codurile de identificare se comunică individual prin telefon sau e-mail. Codurile afișate sunt numerele de înregistrare a cererilor pentru participarea la concursul organizat.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc:
a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
c) managementul calităţii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Tema trebuie să fie elaborată astfel încât să fie măsurabilă conform indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 1 la Regulament.
Modelul cadru al grilei generale de evaluare a proiectelor de management, prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulament, poate fi adaptat de către comisia de concurs (Art. 20, alin (3))
Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.
Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către candidați, inclusiv Proiectul de management.

Bibliografia și regulamentul sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea „concurs manageri”, pe pagina de internet a spitalului www.spitalmciuc.ro, pe pagina Consiliului Județean Harghita  www.judetulharghita.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită la spital în data de 23 mai 2023, la ora  11.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat intenția de a participa prin  transmiterea unui e-mail adresa de e-mail: zondaerika@judetulharghita.ro și borokhajnalka@judetulharghita.ro, până la data de  21 iunie 2023, ora: 14,00, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fi confirmată de Comisia de Concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare

 

Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon: 0266-207 700, interior 1314 și 0744 600 572
 
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc
    

Persoanele de contact:
Dna. Zonda Erika – Președintele Comisiei de concurs
Dna. Borók Hajnalka – Secretarul Comisiei de concurs

 

––

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Deschide

––

  • Proiect de management:

Deschide

––

  • Rezultatul susținerii proiectului de management:

Deschide

––

  • Rezultatul final:

Deschide