ANUNŢ

 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, din motive obiective, anunţă ANULAREA concursului conform HG 1336/2022, art. 63, lit. b), pentru ocuparea funcției contractual vacante de inspector de specialitate, Compartimentul Promovarea și schimbul valorilor locale- 1 post, Compartimentul Dezvoltarea economică- 1 post, stabilit a se organiza astfel:

Proba scrisă în data de 23.03.2023,  ora 10.00 ,

Proba interviu în data de 27.03.2023,  ora 10.00.

 

Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în data de 01.03.2023.

 

Director

Cilip Árpád


A N U N Ț

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: inspector de specialitate

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Compartiment promovare și schimbul valorilor locale -1 post; Compartimentul Dezvoltare Economică -1 post

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: universitare de  licență, absolvite cu diplomă de licență în  economie sau comunicare

Vechimea în muncă: nu necesită

Vechime în domeniul studiilor: nu necesită

 

 Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

 CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 01.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății, nr. 5, jud. Harghita, până la data de: 15.03.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.03.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 17.03.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 20.03.2023, ora 09.00-11.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.03.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 23.03.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.03.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 24.03.2023, ora 09.00-11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.03.2023, ora 13.00
11. Susţinerea interviului 27.03.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 27.03.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 28.03.2023, ora 09.00-11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.03.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 28.03.2023, ora 15.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III, titlul V, cap. VI –  Consiliul Județean, cap. VII – Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean; Partea VI, titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

 • Reglementări privind Codul administrativ: Consiliul Județean și Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Reglementări privind liberul acces la informații de interes public;
 • Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Reglementări privind transparența decizională în administrația publică.

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266-207701-1608 , la adresa de e-mail: office@adehar.ro și pe  website: www.adehar.ro, persoană de contact: Horga Camelia având funcția consilier juridic.

 

Director

Cilip Árpád