CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertății, nr. 5, jud. Harghita

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant:

 

 1. Numărul şi denumirea posturilor:

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

 • 1 post vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 1. 3. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:

 • Inspector de specialitate, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile științe economice, științe administrative sau științe politice;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu necesită vechime
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: nivel avansat
 • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit – nivel avansat

Concursul va avea loc:

13 septembrie 2021– proba scrisă, ora 1000

17 septembrie 2021 – proba interviu, ora 1000 la sediul ADEHAR

Înscrierile se fac până la data de 02 septembrie 2021, ora 16:00 (inclusiv).

Dosarele de concurs se pot depune la sediul ADEHAR, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, camera 401)  însoțite de documentele originale.

 

Bibliografia, formularul de înscriere, relații suplimentare se pot obține la sediul ADEHAR, camera 401, telefon 0266-207701 interior 1608, și pe site-ul CJH: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266–207701 interior 1608.

Condițiile de participare la concurs şi bibliografia se afișează la sediul instituției şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

 

Director

Cilip Árpád

CALENDARUL

de desfășurare a concursului:

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaților 20.08.2021-02.09.2021
2 Selectarea dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției 06.09.2021
3 Contestarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 07.09.2021
4 Afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaților admiși 08.09.2021
5 Prima probă a concursului-Proba scrisă 13.09.2021
6 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.09.2021
7 Contestarea rezultatelor probei scrise 15.09.2021
8 Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă 16.09.2021
9 A doua probă a concursului – interviul 17.09.2021
10 Afișarea rezultatelor la interviu 20.09.2021
11 Contestarea rezultatelor la interviu 21.09.2021
12 Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului 22.09.2021
 1. 6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

DIRECTOR

Cilip Árpád