A N U N Ț

 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, jud. Harghita, în temeiul prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/12 mai 2023, anunță suspendarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante organizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022:

DENUMIREA POSTULUI: inspector de specialitate

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție, gradul profesional II

COMPARTIMENT: Compartiment Dezvoltare  economică

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Publicarea anunțului a avut loc în data de 15.05.2023;

Selecția dosarelor: 30.05.2023.

            Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266-207701-1608 , la adresa de e-mail: office@adehar.ro și pe  website: www.adehar.ro, persoană de contact: Horga Camelia având funcția consilier juridic.

 

 

Director

Cilip Árpád


 A N U N Ț

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: inspector de specialitate

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție, gradul profesional II

COMPARTIMENT: Compartiment Dezvoltare  economică

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: superioare în silvicultură absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 1 an

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

  

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activități Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, ju. Harghita Termen limită 29.05.2023,
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 30.05.2023
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 30.05.2023
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 31.05.2023
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 06.06.2023
7. Susținerea probei scrise 09.06.2023 ora 11.00
8. Afișarea rezultatului probei scrise 12.06.2023
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 13.06.2023
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 14.06.2023
11. Susținerea interviului 15.06.2023, ora 12.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 16.06.2023
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei interviu 19.06.2023
14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 20.06.2023
15. Afișarea rezultatului final al concursului 21.06.2023

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea III, titlul V, cap. VI –  Consiliul Județean, cap. VII – Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean; Partea VI, titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu completările și modificările ulterioare

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de inspector de specialitate:

 • Reglementări privind Codul administrativ: Consiliul Județean și Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Reglementări privind liberul acces la informații de interes public;
 • Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Reglementări privind transparența decizională în administrația publică;
 • Reglementări privind silvicultura.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266-207701-1608 , la adresa de e-mail: office@adehar.ro și pe  website: www.adehar.ro, persoană de contact: Horga Camelia având funcția consilier juridic.

  

Director

Cilip Árpád