Consiliul Județean Harghita

Comisia de selecție a Candidaților pentru funcția de administrator al

societății Honline Media S.R.L.

 

ANUNȚ

privind selecția administratorului unic neasociat al  societății Honline Media S.R.L.

 

Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, județul Harghita, P-ța Libertății nr. 5, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Honline Media S.R.L. organizează selecția pentru funcția de administrator unic neasociat al societății Honline Media S.R.L.

Procesul de selecție se va efectua în două etape succesive astfel:

 1. Etapa I – selecția dosarelor candidaților;
 2. Etapa II – a – depunerea declarației de intenție întocmit în baza scrisorii de așteptări, în termen de 15 zile de la data publicării candidaților admiși la etapa I;
 3. Etapa III – a – interviu pentru candidații declarați admiși după etapa III –a

Condiții obligatorii de participare:

 • Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoașterea limbii române scris și vorbit, constituie avantaj cunoașterea limbii engleze/germane;
 • Abilități digitale;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe baza de documente medicale;
 • Nu a fost inițiată și nu se află în desfășurarea nici o procedură de natură penală împotriva lor și nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 • Nu au înscrise în cazierul fiscal;
 • Să nu se afle în conflicte de interese care să îl/o facă incompatibil/ă cu exercitarea funcției de administrator al societății Honline Media S.R.L.
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Constituie avantaj vechimea în funcție de conducere;
 • Constituie avantaj permisul de conducere în categoria B;

Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
 • experiența în management constituie un avantaj;
 • abilitate de a lucra independent, dar și în echipă;
 • bună abilitate de comunicare și negociere;
 • abilitate de analiză și rezolvare a problemelor;
 • abilitate de a coordona o echipă și puternic simț al responsabilității.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere;
 2. curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Dovada vechimii în muncă
  1. Copia carnetului de muncă pentru perioada lucrată până la data de 01.01.2011
  2. Adeverință pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011
 6. Certificatul de cazier judiciar
 7. Certificatul de cazier fiscal
 8. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
 9. Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese/incompatibilitate;
 10. Declarație privind situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Declarația privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;

Criterii de evaluare/selecție:

 1. Competențe specifice sectorului de activitate
 2. Competențe profesionale de importanță strategică
 3. Competențe de Guvernanță corporativă
 4. Competențe sociale și profesionale
 5. Reputație personală și profesională
 6. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

 

Declaraţia de intenţie face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc şi le înaintează candidaţii pentru postul de administrator înscrişi în lista scurtă (candidați declarate admiși la selectarea dosarelor) conform HG 722/2016. Întocmirea declarației de intenție  are la bază Scrisoarea de așteptări.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 30 zile de la data publicării anunțului, la sediul Consiliului Judeţean Harghita – 25 noiembrie 2022 inclusiv, ora 14:00.

Informațiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Compartiment de urmărire organizații și programe finanțate, cam. 237 A, telefon 0266-207700 interior 1412 sau la adresa de email: economica@judetulharghita.ro

 

 

Borboly Csaba

președinte