Culte religioase din Harghita
joi, 01 octombrie 2020 07:23:50
Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2020

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest program contribuie la realizarea unor domenii de intervenție strategice:
- Strategia de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2020 -  2.10.2. “Analiza diagnostic în ceea ce privește domeniul cultural”,
- Strategia de Dezvoltare a Turismului din Județul Harghita pentru perioada 2015-2020 – V.1.3.7. “Sprijinirea renovării monumentelor, siturilor arheologice, biserici fortificate, castelelor, cetăților și conacelor cu scopul organizării unor tururi de vizitare al acestor obiective”,
- Strategia de protecția monumentelor istorice din județul Harghita pentru perioada 2013-2023 – III. “Dezvoltare integrată: consiliul strategic intersectorial”, IV. “Creșterea atractivității: construire de destinații”.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2020 vor fi alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

5. Condiții de participare:

 -  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat sprijinul acordat pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume).

- În cazul solicitărilor de sprijin financiar pentru întreținere și funcționare, unitățile de cult solicitante trebuie să dovedească obligatoriu, că nu dispun de fonduri suficiente proprii pentru funcționare (unități de cult fără venit sau cu venit mic).

- Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

- Finanțarea asigurată de Consiliul Județean Harghita va fi de maxim 80% din valoarea totală a devizului depus de către unitatea de cult solicitantă. Diferența de minim 20% din valoarea totală a devizului trebuie să fie asigurată de către unitatea de cult solicitantă.

Atenție! Contribuția proprie de 20% a solicitantului se calculează la valoarea totală a devizului depus și nu la valoarea finanțării acordate de către Consiliul Județean Harghita.

De exemplu: în cazul unei finanțări de 10.000 lei, contribuția proprie nu va fi de 2.000 lei (calculat la valoarea finanțării acordate de Consiliul Județean Harghita), ci 2.500 lei (având în vedere faptul că valoarea finanțării de 10.000 lei reprezintă 80% și nu 100%).

Valoarea contribuției proprii de minim 20% poate fi modificată în funcție de mărimea sumei de finanțare acordată de Consiliul Județean Harghita ca sprijin financiar.

- Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

- Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie 2020. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv 15 decembrie 2020.

- În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului!

6. Durata programului: anul 2020.

7. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5 sau birourile teritoriale din Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.  14 (Sediul Primăriei), etaj II., camera 214; Odorheiu Secuiesc, str. 1918 December 1., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 12, camera 5., Cristuru Secuiesc, P-ța Libertății, nr. 55, etajul II.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare la registratura Consiliului Județean Harghita10 martie 2020, ora 12,00 sau la birourile teritoriale10 martie 2020, ora 10,00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 206 sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro. Persoana de contact: Ferencz Tünde, 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@judetulharghita.ro

 

Borboly Csaba

Președinte