Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 05 august 2020 16:41:42
Consiliul Judeţean Harghita

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 07 august 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

3.      Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.185/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare sistem rutier pe DJ136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

4.      Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Mihăileni în vederea realizării în comun a lucrărilor „Reamenajare intersecție pe DJ 124 – 124A”, pe parcursuri anilor bugetari 2020 și 2021
Inițiator : Bíró Barna Botond
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2020
Inițiator : Barti Tihamér

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte
                                                                                                        
9.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sântimbru și cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării unei Baze de tratament balneo-climaterică în localitatea Sântimbru-Băi, Comuna Sântimbru
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

11.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 1 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui stâlp în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 138, în partea stânga al acestuia, la poziția kilometrică 7+690, la o distanță de 6,16 m față de axa drumului, la limita proprietăţii private (limita zonei de protecție) pe toată durata existenței acestuia, în vederea realizării investiției „Implementare fibră optică în zonele rurale, Lot 1, - județul Harghita”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse
 

 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 03 august 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár