Culte religioase din Harghita
joi, 01 octombrie 2020 08:00:43
Programul anual de sprijinire a cultelor religioase 2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2018
- Sesiunea II -

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2018 vor fi alocate sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • Întreținerii și funcționării arhivelor care funcționează lângă protopopiate (fără cheltuieli de personal), acestea pot fi cheltuieli cu funcționarea sediilor (cheltuieli de utilități – apă, electricitate, gaz, poștă, telecomunicații, mici reparații curente), cheltuieli cu materiale, prestări de servicii (digitalizare, arhivare, restaurare), cheltuieli cu formarea profesională a personalului de specialitate, cheltuieli de transport, cheltuieli cu combustibil (numai pentru alimentările, și deplasări efectuate în județul Harghita), mici cheltuieli cu reparații curente ale autovehicolelor
 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

5. Condiții de participare:

-  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii cu care avem litigiu pe rol.

-  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru acele parohii care au depus în sesiunea anterioară documentații incomplete și care nu au completat în 30 zile documentația, sau au depus și completat cererea de finanțare cu documente neconforme pentru a fi propuse spre evaluare.  O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor”,  conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 2001, republicată.

- Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

- În cazul arhivelor care funcționează lângă protopopiate, aceștia trebuie să dovedească cu actul de înființare că acestea aparțin cultelor religioase.

- Finanțarea asigurată de Consiliul Județean Harghita va fi de maxim 80% din valoarea totală a devizului depus de către unitatea de cult solicitantă. Diferența de minim 20% din valoarea totală a devizului trebuie să fie asigurată de către unitatea de cult solicitantă.

Atenție! Contribuția proprie de 20% a solicitantului se calculează la valoarea totală a devizului depus și nu la valoarea finanțării acordate de către Consiliul Județean Harghita.

De exemplu: în cazul unei finanțări de 10.000,00 lei, contribuția proprie nu va fi de 2.000,00 lei (calculat la valoarea finanțării acordate de Consiliul Județean Harghita), ci 2.500,00 lei (având în vedere faptul că valoarea finanțării de 10.000,00 lei reprezintă 80% și nu 100%).

Valoarea contribuției proprii de minim 20% poate fi modificată în funcție de mărimea sumei de finanțare acordată de Consiliul Județean Harghita ca sprijin financiar.

- Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

- Documentele justificative trebuie depuse în cel mult 180 zile de la primirea sprijinului financiar. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de 180 zile de la primirea acestora.

- În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului.

6. Durata programului: anul 2018.

7. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5 sau birourile teritoriale din Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.  14 (Sediul Primăriei), etaj II., camera 214; Odorheiu Secuiesc, str. 1918 Decembrie 1., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 12, camera 5., Cristuru Secuiesc, P-ța Libertății, nr. 55, etajul II.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare la registratura Consiliului Județean Harghita: 15. Noiembrie 2018, ora 12,00 sau la birourile teritoriale: 15. Noiembrie 2018, ora 10,00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro. Persoana de contact: Ferencz Tünde, 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@judetulharghita.ro

 


ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în județul Harghita, pe anul 2018

 
 
 

1. Autoritatea Contractantă: judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.

2. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

În cadrul acestui program în anul 2018 vor fi alocate sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 • conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 • desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;
 • construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;
 • construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

5. Condiții de participare:

-  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohii care nu au justificat finanțarea nerambursabilă acordată pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume) și pentru parohii cu care avem litigiu pe rol.

- Dosarul întocmit pentru obținerea sprijinului financiar trebuie să cuprindă obligatoriu avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Consiliul Judeţean Harghita.

- Finanțarea asigurată de Consiliul Județean Harghita va fi de maxim 80% din valoarea totală a devizului depus de către unitatea de cult solicitantă. Diferența de minim 20% din valoarea totală a devizului trebuie să fie asigurată de către unitatea de cult solicitantă.

Atenție! Contribuția proprie de 20% a solicitantului se calculează la valoarea totală a devizului depus și nu la valoarea finanțării acordate de către Consiliul Județean Harghita.

De exemplu: în cazul unei finanțări de 10.000,00 lei, contribuția proprie nu va fi de 2.000,00 lei (calculat la valoarea finanțării acordate de Consiliul Județean Harghita), ci 2.500,00 lei (având în vedere faptul că valoarea finanțării de 10.000,00 lei reprezintă 80% și nu 100%).

Valoarea contribuției proprii de minim 20% poate fi modificată în funcție de mărimea sumei de finanțare acordată de Consiliul Județean Harghita ca sprijin financiar.

- Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, după caz.

- Documentele justificative trebuie depuse până la data de 15 decembrie 2018. Totodată se recomandă depunerea documentelor justificative în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv 15 decembrie 2018.

- În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectat pentru finanțare. În acest sens propunem să citiți cu atenție cele înscrise în Ghidul solicitantului.

6. Durata programului: anul 2018.

7. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Solicitantul va depune cererea de finanțare cu toate documentele anexate la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5 sau birourile teritoriale din Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.  14 (Sediul Primăriei), etaj II., camera 214; Odorheiu Secuiesc, str. 1918 December 1., nr. 9.; Gheorgheni, P-ța Libertății, nr. 12, camera 5., Cristuru Secuiesc, P-ța Libertății, nr. 55, etajul II.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare la registratura Consiliului Județean Harghita4 iunie 2018, ora 12,00 sau la birourile teritoriale4 iunie 2018, ora 10,00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, camera 206 sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul culte-religioase.judetulharghita.ro. Persoana de contact: Szabó Szidónia, 0266-207700, (interior: 1105), e-mail: szaboszidonia@judetulharghita.ro