Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc - 21.10.2019

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc

organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante  în perioada 21.10.2019-24.10.2019, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.

 

 

POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:

1. KINETOTERAPEUT
- 1 POST LA  SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 2 POSTURI LA SECȚIA CARDIOLOGIE

3. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ

4. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE

5. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA BLOC OPERATOR SALA DE NAȘTERE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

6. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA SECȚIA NEUROLOGIE

7. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA BLOC OPERATOR CHIRURGIE

8. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL
- 1 POST LA SECȚIA PSIHIATRIE

9. INFIRMIER
- 1 POST LA COMPARTIMENT NEFROLOGIE

10. INFIRMIER
- 1 POST LA COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE

11. INFIRMIER
- 1 POST LA SECȚIA NEUROLOGIE

12. INFIRMIER
- 1 POST LA SECȚIA UROLOGIE

13. INFIRMIER
- 1 POST LA UNITATE DE PRIMIRE URGENȚE-SMURD

14. ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
- 1 POST  LA SECTIA BOLI INFECȚIOASE

15. ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE
- 1 POST  LA SECȚIA PSIHIATRIE

16. MUNCITOR CALIFICAT BUCĂTAR GRAD: I-IV 
- 1 POST LA BLOC-ALIMENTAR

17. REFERENT DE SPECIALITATE GRAD: DEBUTANT-I
- 1 POST LA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE-CONTRACTARE

18. CONSILIER JURIDIC GRAD: DEBUTANT-I A
- 1 POST LA SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE-CONTRACTARE
Cerințe: diplomă de licenţă juridic;

19. REFERENT DE SPECIALITATE GRAD: DEBUTANT-I
- 1 POST LA BIROUL DE MANAGEMENT ȘI INOVARE
Cerințe: diplomă de licenţă, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

20. INGINER GRAD: DEBUTANT-IA
- 1 POST LA SERVICIU TEHNIC (F.I.R.C + F.I.R.I.S.) 
Cerințe: diplomă de licenţă în construcții, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;

21. REFERENT GRAD: DEBUTANT-IA
- 1 POST LA SERVICIUL ADMINISTRATIV

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile HG nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. copia actului de identitate;
 2. formularul de înscriere;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în  specialitatea studiilor după data de 01.01.2011 în copie şi Raportul Revisal;
 5. cazierul judiciar – în original;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare – în original;
 7. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 8. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 9. pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
 10. adeverinţă O.A.M.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs;
 11. pentru psihologi atestat de liberă practică
 12. chitanţa de achitare a taxei de participare, care se achită la caseria spitalului;

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

1. Kinetoterapeut
- nivelul studiilor : diplomă de licenţă în specialitate;
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

2. Asistent medical generalist
- nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii     postliceale prin echivalare cf. H.G. nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;                     
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul

3.  Infirmier
- nivelul studiilor:  diplomă sau adeverință de școală generală, certificat de calificare;                               
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

4. Îngrijitor curățenie
- nivelul studiilor:  diplomă sau adeverință de școală generală;                               
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

5. Muncitor calificat -bucătar
- nivelul studiilor:  școală generală, diplomă sau certificat de calificare ca bucătar
- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : nu e cazul 

6. Referent de specialitate
- nivelul studiilor: diplomă de licenţă, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

7. Consilier juridic
- nivelul studiilor : diplomă de licenţă juridic;
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

8. Inginer
- nivelul studiilor : diplomă de licenţă în construcții, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;;
- vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul

9. Referent
- nivelul studiilor:  diplomă de bacalaureat, cunoştinţe de operare PC(EXCEL,WORD)etc;
- vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul;

Desfăşurarea concursului:

- 16 octombrie 2019, ora 12:00: selectarea dosarelor de concurs;
- 21 octombrie 2019, ora 13:00: proba scrisă;
- 24 octombrie 2019, ora 13:00: proba interviu;
Probele se susţin în limba română.
 

Dosarele de înscriere vor fi depuse la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2,  în perioada 04.10.2019-14.10.2019, în intervalele orare: 8:00-14:00, conform cerintelor HOTĂRÂRII  nr. 497/2010, cu îndeplinirea criteriilor generale.

Rezultatele verificării dosarelor se afişează la sediul unităţii, pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro și pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro

Contestaţiile privind respingerea dosarelor de concurs se depun la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în termen de 24 de ore de la data afişării.

Răspunsul se comunică în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Bibliografia, formularul de înscriere, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante sunt publicate pe site-ul unităţii www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: www.judetulharghita.ro şi sunt afişate la sediul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  Serviciul RUNOS al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, telefon 0266/324193 interior 109.

 

Manager,

Dr. Konrád Judith

 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«ianuarie, 2021»
lmmjvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774