Spitalul de Psihiatrie Tulghes - Posturi vacante

ANUNȚ

 

Spitalul de Psihiatrie Tulghes în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează pe perioada stării de alerta și până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, prin selecție de dosare pe următoarele posturi:

-         Asistent medical generalist – trei posturi

-         Infirmier – două posturi

-         Muncitor calificat III – bucătar – un post

-         Muncitor calificat IV – bucătar – două posturi

-         Muncitor calificat IV – electromecanic – un post

-         Economist debutant – un post

Pentru înscriere, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate fizica și psihică corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii și de evaluarea psihologică efectuata la Spitalul de Psihiatrie Tulghes.

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice postului de Asistent medical generalist:

a)     Certificat de absolvire a scolii postliceale sanitare.

b)    Autorizația de libera practică (vizată pentru anul în curs).

c)     Vechime în domeniu 6 luni.

d)    Cunoștințe în operare pe calculator.

Condiții specifice postului de Muncitori calificat III - IV – bucătar:

a)     Certificat, diplomă de bucătar sau bucătar-ospătar.

b)    Vechime muncitor calificat III: 3 ani.

c)     Vechime muncitor calificat IV: 6 luni.

Condiții specifice postului de Muncitor calificat IV – electromecanic:

a)     Certificat, diploma de electromecanic sau electrician.

b)    Vechime: 6 luni.

 

Condiții specifice postului de Economist debutant:

a)     Diplomă de licență cu profil economic.

b)    Cunoștințe în operare pe calculator.

c)     Curs Resurse Umane.

Dosarul de înscriere va cuprinde :

a) copia actului de identitate;

b) cerere de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs.

i) pentru asistenţii medicali certificate de membru O.A.M.G.M.A.M.R;

 

Documentele din dosarul de angajare se depun la secretariat, urmând ca cei selecționați să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 18.08.2020, ora 15:00.

Rezultatul selecției dosarelor se va afișa la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Harghita și vor fi anunțați prin telefon pentru a se prezenta la sediul unității în vederea semnării documentelor necesare pentru angajare.

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Contractele Individuale de muncă pe durată determinată se vor încheia în funcție de necesitățile spitalului.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa la telefonul nr. 0266/338188.

 

MANAGER

EC.CSIBI VERONICA

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«noiembrie, 2020»
lmmjvsd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774