Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita - 24.09.2019

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant: 

 

1. Numărul şi denumirea postului:

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita

 • 1 post temporar vacant de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivelul studiilor S., perioadă determinată.

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

 • 1 (unu) post temporar vacant de Inspector de specialitate, grad profesional debutant, perioadă determinată:
 • Condiţii de participare:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu necesită vechime;
  • cunoștințe de utilizare a calculatorului, pachet office;
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale ale  UE: citit, scris și vorbit, nivel mediu;

4. Concursul se va desfășura începând din data de 24 septembrie 2019, ora 10,00 – proba scrisă, iar interviul se va susține în data de 01 octombrie 2019, ora 10,00, la sediul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății,  nr. 5).

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5) Direcția generală management, Compartiment resurse umane, camera 401, în perioada 09.09.2018 – 16.09.2019, între orele 8,00 - 14,00. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266–207701 interior 1608.

Condițiile de participare la concurs şi bibliografia se afișează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursurilor:

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

1

Înscrierea candidaţilor

09.09.2019 – 16.09.2019

2

Selectarea dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției

17.09.2019

3

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

18.09.2019

4

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

19.09.2019

5

Prima probă a concursului - Proba scrisă

24.09.2019

6

Afișarea rezultatelor probei scrise

25.09.2019

7

Contestarea rezultatelor probei scrise

26.09.2019

8

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

27.09.2019

9

A doua probă a concursului – Interviu

01.10.2019

10

Afişarea rezultatelor la interviu

02.10.2019

11

Contestarea rezultatelor la interviu

03.10.2019

12

Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului

07.10.2019

 

Director
Cilip Árpád

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«ianuarie, 2021»
lmmjvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774