Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

 

Finanțator: Guvernul  României

Program de Finanțare:  Granturi pentru investiții productive acordate în baza prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 130/2020

Obiectivul programului: Acordarea de sprijin financiar pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Solicitanți eligibili: IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă

Activități eligibile: a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii; b) realizarea de unități noi ale capacităților deproducție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii; c) reabilitarea/ modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/ modernizarea unor unități noi de prestare de servicii

Contribuția beneficiarului: 15%

Termen limită: 3 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021, ora 20:00

Link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699

 


 

Finanțator: Autoritatea de Management POR

Program de Finanțare:  Investiții ale IMM-urilor în parteneriat cu entități de inovare și transfer tehnologic (POR 1.1.C)

Obiectivul programului: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Solicitanți eligibili: Solicitanţii eligibili sunt parteneriatele dintre IMM si ITT (entitățile de inovare și transfer tehnologic) încheiate în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 sau IMM care în perioada de implementare încheie contracte de colaborare cu ITT.

Activități eligibile: Transferul tehnologic reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piaţă de noi produse (bunuri şi servicii) sau de produse semnificativ îmbunătăţite, procese de producţie sau de furnizare de servicii, noi sau semnificativ îmbunătăţite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice şi practice din domeniile de specializare inteligentă identificate în anexa 2a la ghid în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs şi proces poate fi însoţit de noi metode şi modele (de organizare, de marketing, de comercializare, etc.) sau metode şi modele semnificativ îmbunătăţite.

Valoarea grantului: Valoarea minimă a finanţării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro, iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis (200.000 euro echivalent în lei)

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.12.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.02.2021, ora 12.00.

Link: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/25083/incepand-cu-15-decembrie-pot-fi-depuse-propuneri-de-proiecte-pentru-investitii-ale-imm-urilor-in-parteneriat-cu-entitati-de-inovare-si-transfer-tehnologic

 


Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Program de Finanțare: IMM invest

Obiectivul programului: accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru

Solicitanți eligibili: IMM-uri afectate semnificativ de criza COVID-19

Activități eligibile: Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere

Valoarea grantului: Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru

Contribuția beneficiarului: Nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare pana la data de 31.12.2020

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.imminvest.ro/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor

si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Obiectivul programului: Reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de materiale si/sau produse din materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Solicitanți eligibili: Persoana juridica romana, care desfășoară activități economice pe teritoriul României, funcționează si are activitate economica de cel puțin 1 an, la data depunerii dosarului de finanțare

Activități eligibile: Investiții in tehnologii de obținere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate.

Valoarea grantului: Maxim 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.afm.ro/eco_business.php

 


Finanțator: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Program de Finanțare:

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, POIM AP 6, O.S. 6.1

Obiectivul programului: producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate

Solicitanți eligibili: Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării, Unități administrativ teritoriale, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară

Activități eligibile: Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, 30% pentru întreprinderile mijlocii

Termen limită: 31.12.2020

Link: http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: chema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile: Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, precum și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

Valoarea grantului: Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=legislatie-hg-nr.-807,cerere-de-acord-pentru-finantare-formulare-807,cerere-de-plata-ajutor-de-stat-formulare-807,modificare-plan-de-investitii-formulare-807,stadiul-implementarii-proiectelor-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat&tab=1

 

 


Finanțator: FNGCIMM

Program de Finanțare: IMM FACTOR

Obiectivul programului: Sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial

Solicitanți eligibili: Întreprinderea mica si mijlocie care desfășoară activitate economică în producție, comerț sau prestări de servicii

Activități eligibile: Programul consta in acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres. Finanţările sunt acordate de băncile înscrise în program.

Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului: 800.000 euro/IMM. Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii: maxim 120.000 euro/beneficiar. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole: maxim 100.000 euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 50% din dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe

Termen limită: 31 decembrie 2020

Link: https://www.fngcimm.ro/imm-factor

 


Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul de finanţare “ELECTRIC UP” instituit prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 159/2020

Obiectivul programului: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hybrid plug-in

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii; Reprezentanți ai domeniului HORECA; Persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA

Activități eligibile: Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

Valoarea grantului: Maxim 100.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Înscriere  începând cu data de 4 decembrie 2020, ora 10:00. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minimum 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere.

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/09/09/ordonanta-de-urgenta-159-2020-prin-care-se-instituie-programul-de-finantare-electric-up/?fbclid=IwAR1akWMyMKNPhzRGPKnc5sMXlO1JF2_FexA_tyhOmm-O_jgohepuUeZmp6M

 


Finanțator: Rețeaua DIGI-B-CUBE

Program de Finanțare: Schemă de vouchere pentru IMM-urile inovative din domeniul medical

Obiectivul programului: Rețeaua DIGI-B-CUBE (Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain) derulează o schemă de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical. Finanțarea va susține inițierea și propagarea colaborării intersectoriale care va avea efecte de lungă durată asupra transferului de tehnologie și va duce la noi inovații, soluții, dezvoltarea de produse sau servicii.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv startup-uri) active în sănătate, biotehnologii, biofarma, IT sau sectoare conexe (robotică, automatizări, electronică, nanotehnologii etc.). Consorții de minimum 2 IMM-uri și maximum 3 din cel puțin 2 sectoare diferite. Exemplu: 1 IMM din sănătate/biotehnologii/biofarma și 1 IMM din sector IT și conex.

Activități eligibile: Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui produs sau serviciu nou pe baza unui concept demonstrat existent și prin care este vizată digitalizarea în diagnosticul medical și al lanțurilor valorice conexe.

Valoarea grantului: IMM-urile pot aplica în consorții pentru următoarele tipuri de vouchere: Vouchere pentru dezvoltare prototip: până la 20.000 euro/IMM până la 60.000 euro/proiect. Vouchere de inovare pentru soluții personalizate: până la 50.000 euro/IMM până la 150.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: -

Termen limită: 3 februarie 2021

Link: https://digibcube.eu/open-calls/?fbclid=IwAR0YKIhLZDPLhXXLI5H-pghliSw4QDc9Pb_O-qb3cxPbJnFGEh3OAPLX5DM

 


Finanțator: Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei

Program de Finanțare: Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off (PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AP 1, Actiunea 1.2.1)

Obiectivul programului: Realizarea de produse, tehnologii/ procese si/ sau servicii noi sau semnficativ imbunatatite.

Solicitanți eligibili: Start-up-uri: intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului; Spin-off-uri: intreprineri care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor pe care se bazeaza noul proiect propus de spin-off.

Activități eligibile: activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala); · achizitia de servicii pentru cercetare/dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala); · achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor; · achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata; · activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu; · activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu);  activitati de informare si publicitate privind proiectul; · activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor

Valoarea grantului: Maxim 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limită: 29 decembrie 2023

Link: http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf


 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«ianuarie, 2021»
lmmjvsd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774